Instrumentförsäkring

Teckna försäkring: www.ostgotaspel.se/pdf/instrumentforsakring_ansokan.pdf
Produktblad: www.ostgotaspel.se/pdf/Produktblad_2013.pdf
Skadeanmälan: www.ostgotaspel.se/pdf/Folksam_skadeanmalan.pdf
SSR hemsida: www.spelmansforbund.se
Försäkringsvillkor: http://www.folksam.se/sverigesspelmansservicesida
Gamla hemsidan-> här

Som medlem i ÖSF får du tillgång till en instrumentförsäkring genom Sveriges Spelmäns Riksförbund och Folksam. Vill du teckna försäkring fyller du i www.ostgotaspel.se/pdf/Instrumentforsakring_ansokan.pdf och skickar till kassören (namn och adress finns nedan och under Kontakt/funktionärer). Läs först nedanstående information för att kunna fylla i ansökan rätt!

För försäkring via ÖSF gäller att försäkringen är bunden till kalenderår, dvs om du betalar premie i oktober så betalar du full avgift, men försäkringen gäller ändå bara till januari året därpå. Orsaken är att vi vill hålla nere det administrativa arbetet.

Vad som omfattas av försäkringen
Försäkringen omfattar alla typer av instrument (akustiska och elektriska) med tillbehör och etuier, med undantag av pianon, flyglar och orglar.
När medlemsavgift och försäkringspremie är betald till ÖSF gäller försäkringen i hela världen fram till nästa förfallodag. Den gäller vid skada eller förlust av försäkrat instrument om man iakttar normal aktsamhet. Obs! Försäkringens förfallodag är 1 februari varje år. Om man förnyar sin försäkring måste premien betalas in före 1 februari annars blir det ett uppehåll i försäkringen.
Självrisken är 300 kr per skadetillfälle. Vid skada pga av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan gäller en förhöjd självrisk på 1200 kr, med undantag för kontrabas (se nedan).

Vad som inte omfattas
En rad undantag finns där försäkringen inte gäller. Dessa är:
• skada genom uppsåt eller grov vårdslöshet
• skada genom reparation eller bearbetning av instrumentet
• skada på grund av fabrikations- eller materialfel, ålder, slitage, skadedjur
• skada på kontrabas på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan
• skada på grund av kortslutning, överslag eller överspänning som den försäkrade orsakat genom felkoppling
• skada på uthyrd egendom (betald uthyrning)
• skada som har samband med krig, uppror eller liknande

Försäkringsvärdet måste specificeras
De instrument med tillbehör som du vill försäkra ska specificeras på anmälningsblanketten som du hittar här på sidan. Du kan också få den av vår kassör (kontakt, se nedan).
Det är mycket viktigt att fylla i blanketten rätt för att slippa problem vid en skada. I värdekolumnen på blanketten ska varje enskilt föremål ges ett värde. T.ex. måste man sätta ett värde för varje fodral och separata värden på fiol och stråke annars kan det bli problem om man vill få ut ersättning.
Man kan inte skriva ett värdeintervall för instrumentet (t.ex. 20.000-30.000 kr). Värdet måste anges med ett belopp och de sammanräknade värdena blir den summa som man skriver i rutan för det totala försäkringsbeloppet. Den totala summan för alla föremålen ska alltså överensstämma med det totala försäkringsbeloppet.
Försäkringsbeloppet för varje enskilt föremål skall motsvara dess marknadsvärde. Det är viktigt att rätt belopp väljs. Om föremålet är överförsäkrat betalar du för hög premie i onödan (du får inte ut mer ersättning vid en eventuell skada), och om det är underförsäkrat riskerar du att få sänkt ersättning vid en skada, även vid mindre skador.
I beskrivningskolumnen ska varje enskilt föremål beskrivas så att det kan identifieras så bra som möjligt.

Värderingsintyg och verifikationer
Vid ev. stöld/förlust ska man kunna styrka ersättningskravet genom att tillhandahålla verifikationer (kvitton), intyg och andra handlingar för instrumentet/tillbehöret, som behövs för att bedöma ersättningens storlek.
– För föremål vars värde ligger mellan 30 000 – 100 000 bör värderingsintyg visas upp vid tecknande av försäkring.
– För föremål vars värde överstiger 100 000 ska värderingsintyg visas upp vid tecknande av försäkring. Värderingsintyget ska därefter förnyas vart femte år, dvs får inte vara äldre än 5 år vid ett ev skadetillfälle.
– För föremål med lägre värde är det ok att själv uppskatta dess värde.

Premiebetalning
Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade instrument och tillbehör. Försäkringspremien är 5 promille av det försäkrade beloppet plus en grundpremie på 120 kr. Försäkringens förfallodag är 1 februari varje år. Om man förnyar sin försäkring måste premien betalas in före 1 februari annars blir det ett uppehåll i försäkringen. För mer info kan du läsa i Produktbladet nedan (ÖSF tillämpar Premieberäkning Alternativ 2 enl produktbladet).

MERA INFORMATION I PRODUKTBLADET
Som ligger under denna länk: www.ostgotaspel.se/pdf/Produktblad_2013.pdf

Skadeanmälan
Anmälan kan antingen göras per telefon 08-772 80 20 eller på den särskilda skadeanmälnings-blanketten som kan e-postas till foretagsskador(at)folksam.se. Dessutom ska vid rån, stöld/inbrott anmälan göras till polisen. Skadeanmälningsblanketten finns här: www.ostgotaspel.se/pdf/Folksam_skadeanmalan.pdf

Mer information hos SSR och Folksam
Vill du veta mer om instrumentförsäkringen kan du läsa på SSR:s hemsida www.spelmansforbund.se. De fullständiga försäkringsvillkoren finns också på Folksams info-sida http://www.folksam.se/sverigesspelmansservicesida .

Du kan också få information, ändra eller teckna ny försäkring genom att kontakta vår kassör Ingrid Karlsson 0707-74 06 65 eller e-post: kassor(at)ostgotaspel.se